LETNIA PÓŁKOLONIA 2022!

2022-05-12 14:43

Kochani ruszają zapisy na PÓŁKOLONIE 

"Z Lililandem przez Świat"

więcej informacji pod numerem telefonu 14 685 47 47 lub 726255520 
Dostęp do wszystkich atrakcji obiektu w ramach ustalonego planu półkolonii. 
Gwarancją rezerwacji jest wpłacenie zadatku w kwocie 200 zł
Pieniądze można wpłacić osobiście lub przelać na rachunek bankowy, numer konta:
03 1020 4984 0000 4402 0095 3802
tytułem : półkolonia turnus (od 1 do 4)
 


 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII
1. Organizatorem Półkolonii jest Lililand sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku 32-800, ul. Pomianowska 7.

2. Półkolonie odbywają się na terenie: Parku Trampolin Lililand oraz Bawialnia Lililand przy ul. Pomianowskiej 7,
32-800 Brzesko.

3. Na terenie Parku równolegle z Regulaminem Półkolonii obowiązuje Regulamin Parku Trampolin Lililand oraz Bawialnia Lililand przy ul. Pomianowskiej 7, 32-800 Brzesko dostępny na stronie internetowej www.lililand.pl
lub w recepcji Parków.

4. Wpłata kwot, o których mowa w ust. 7 i/lub przebywanie na terenie Parku Trampolin oraz Bawialni traktowany jest jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz regulaminów ogólnych oraz regulaminów szczegółowych. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do ich przestrzegania i podporządkowania się opiekunom wyznaczonym przez organizatorów od momentu przyjazdu na miejsce Półkolonii do momentu oficjalnego zakończenia Turnusu. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania dziecka z Regulaminami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na Parku Trampolin oraz Bawialni przy ul. Pomianowskiej 7 w Brzesku.

5. Uczestnicy Wydarzenia oraz ich przedstawiciele prawni zostają niniejszym poinformowani, że przy korzystaniu z atrakcji oraz urządzeń w Parku należy zachować szczególną ostrożność, forma rekreacji jaką jest skakanie na trampolinach oraz innych atrakcji Bawialni może spowodować urazy lub kontuzje. Jednocześnie Organizator informuje, iż w przypadku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych po stronie Uczestnika bezwzględnie powinien on/ona powstrzymać się od udziału w półkoloniach.

6. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowym (5 -dniowych) turnusie. Opieka nad dziećmi w tych dniach
zapewniona jest w godzinach 8:00-16:00. Istnieje możliwość wcześniejszego pozostawienia dziecka pod opieką, nie dłużej jednak niż do pół godziny od wyznaczonych godzin tj. 7:30.

7. Koszt półkolonii (670zł) obejmuje: opiekę Kadry wychowawczo-trenerskiej oraz animatorów, wyżywienie (II śniadanie, obiad i podwieczorek), ubezpieczenie NNW, udział w zajęciach sportowych w Parku Trampolin oraz Bawialni.

8. Harmonogram płatności:
a) Zadatek w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) opłacany w momencie wysłania karty zgłoszeniowej.
b) Pozostałą część kwoty w wysokości 470zł najpóźniej 5 dni przed datą rozpoczęcia się turnusu półkolonii.

9. Zapłata kwot, o których mowa w ust. 8. powinna nastąpić przelewem na rachunek bankowy: 03 1020 4984 0000 4402 0095 3802 wpisując w tytule przelewu: „Półkolonia turnus (od 1 do 4)”.

10. Zadatek opisany w ust. 8 a) nie podlega zwrotowi. Brak wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 8 b) jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w półkolonii.

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu na wypoczynku.

12. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci z zajęć.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii, w przypadku niezebrania się minimalnej liczby uczestników, rodzicom będzie przysługiwał zwrot zadatku.

RODZIC/OPIEKUN
1. Jest JEDYNĄ upoważnioną osobą do odbioru Uczestnika z Półkolonii. Zgoda na odebranie przez inną osobę niż wskazana w karcie kwalifikacyjnej powinna zostać złożona na piśmie najpóźniej rano tego samego dnia u Wychowawcy półkolonii wraz z numerem dowodu osobistego.

2. Rodzic/opiekun powinien przybyć na wyznaczoną przez organizatora godzinę oraz zapewnić bezpieczny odbiór dziecka do domu.

3. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do poinformowania pracowników Lililandu o wszelkich przyjmowanych lekach,
przewlekłych chorobach, kontuzjach, niedawno odbytych zabiegach dziecka bądź innych przeciwwskazaniach
zdrowotnych które choćby potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka podczas udziału w
Półkoloniach.

4. Zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania Uczestnika półkolonii z miejsca zbiórki – Bawialnia Lililand. Organizator ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za pobyt dziecka poza wyznaczonymi
godzinami półkolonii. W przypadku pozostawienia dziecka i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu,
pracownik poinformuje właściwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.

5. Ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika Półkolonii.

UCZESTNIK:
1. Zobowiązuje się stosować do poleceń Wychowawców, Kierownika, Trenerów i Animatorów oraz do przestrzegania
aktualnie obowiązujących regulaminów w miejscach pobytu, a także przepisów prawa.

2. Wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a w przypadku niedyspozycji, zobowiązuje się zgłosić to Wychowawcy grupy.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmików w trakcie półkolonii przez pracowników parku i ich wykorzystania do promocji Lililandu.

4. Nie może opuszczać budynku, w którym odbywają się zajęcia lub oddalać od grupy na terenie otwartym bez wiedzy Opiekuna/Wychowawcy.

5. W przypadku niestosowania się do poleceń pracowników Bawialni Lililand, nieprzestrzegania zasad regulaminu przez uczestnika półkolonii oraz nagannego zachowania opiekun grupy zawiadamia telefonicznie rodzica/opiekuna dziecka, który jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka na własny koszt. Dodatkowo Uczestnik może zostać skreślony z listy bez możliwości zwrotu kosztów.

powrót


Projekt i wykonanie strony www: DUONET