Regulamin

REGULAMIN PLACU ZABAW LILILAND sp.zo.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem Placu Zabaw LILILAND jest spółka pod firmą LILILAND Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.Pomianowskiej w Brzesku NIP: 869 198 21 15 , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000477712. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Placu Zabaw LILILAND.
2.Przed wejściem na teren Placu Zabaw należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
3.Wejście na teren Placu Zabaw oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych atrakcji znajdujących się na terenie obiektu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
4. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 14 roku życia.
5. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Placu Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
6. Rodzic/opiekun może czuwać nad bezpieczeństwem dziecka na Placu Zabaw.
7. Dzieci oraz rodzice lub/i opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia obuwia przed wejściem na Plac Zabaw. Wejście możliwe jest tylko w skarpetkach, również latem. Podyktowane jest to zachowaniem czystości. Osoby korzystające z Placu Zabaw w obuwiu mogą zakupić obuwie ochronne przy wejściu.
8. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Placem Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w LILILANDZIE.
9. Na terenie Placu Zabaw należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.
10 . Przed przystąpieniem do korzystania z obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie Placu Zabaw, opiekun lub rodzic dziecka jest zobowiązany zapoznać oraz poinstruować dziecko w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze znajdujących się na terenie Placu Zabaw urządzeń i przyrządów, zgodnie z regulaminem poszczególnych atrakcji oraz o niedozwolonych zachowaniach określonych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu.
11. Zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w tym:
• popychania innych dzieci,
• wyrzucania piłeczek z basenu,
• wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw,
• jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy (grozi to zadławieniem),
• wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje/ogrodzenie placu zabaw,
• korzystania z urządzeń i wyposażenia placu zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,
• wnoszenia na teren Placu Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,
• wynoszenia zabawek z Placu Zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek na teren obiektu.
12. Obsługa zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnej osoby na Plac Zabaw w sytuacji, w której większa niż aktualna liczba klientów zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.
13. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
14. W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników prosimy, aby nie przyprowadzać na Plac Zabaw dzieci chorych, przeziębionych oraz z opatrunkiem gipsowym.
15. Właściciel LILILANDU oraz pracownicy Placu Zabaw nie zapewniają opieki, ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Placu Zabaw. Pozostawienie dziecka na terenie obiektu bez opieki odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność opiekuna i/lub rodzica. W przypadku pozostawienia dziecka na Placu Zabaw i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu, pracownik Placu Zabaw poinformuje właściwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.
16. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci i użytkowników Placu Zabaw,surowo zabronione jest pozostawienie na terenie Placu Zabaw bez opieki oraz nadzoru: – dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia.
17. Opiekunowie lub rodzic, pozostawiający dziecko na Placu Zabaw bez opieki, zobowiązani są uzupełnić stosowne oświadczenie, zapisując na nim swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu. W przypadku odmowy uzupełnienia oświadczenia opiekun lub rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka.
18. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów atrakcji oraz zachowujące się niekulturalnie lub agresywnie, mogą zostać poproszone o opuszczenie Placu Zabaw. W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.

OPŁATY
19. Korzystanie z Placu Zabaw oraz znajdujących się na jego terenie urządzeń oraz przyrządów jest płatne.
20. Opłata za korzystanie z Placu Zabaw pobierana jest za pierwszą godzinę z góry.
21. Uiszczenie przez opiekuna lub rodzica opłaty za korzystanie z Placu Zabaw przez dziecko, w żadnym wypadku nie stanowi powierzenia pracownikom Placu Zabaw opieki oraz nadzoru nad pozostawionym samodzielnie dzieckiem.
22. Ceny naliczane są według zasady: opłata za pierwszą godzinę plus ewentualna dopłata za każdą kolejną minutę. Szczegółowy koszt zabawy określony jest w cenniku znajdującym się na Placu Zabaw.
23. Razem z biletem rodzice/opiekunowie otrzymują bransoletkę magnetyczną (naliczającą czas pobytu), należy ją zwrócić przy wyjściu.
24. W przypadku zgubienia karty rodzic/opiekun zobowiązany będzie zapłacić kwotę umowną w wysokości 50 zł.
25. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas, nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.
26. W celu skorzystania z Rabatu (- 10% na indywidualny pobyt w Bawialni i Parku Trampolin), posiadacz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (rodzic/opiekun dziecka) powinien przed dokonaniem płatności poinformować kasjera, że posiada Kartę Dużej Rodziny i chciałby na jej podstawie skorzystać z rabatu oraz okazać Kartę wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość dziecka (dowód osobisty, paszport, czy legitymację dziecka). Rabat nie obowiązuje w przypadku KARNETÓW, URODZIN oraz WEJŚĆ GRUPOWYCH oraz dopłaty za pobyt!

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
27. Właściciel ani pracownicy Placu Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej, pracownicy stanowią jedynie personel techniczny, służą pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z obiektu.
28. Właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, krzywdy oraz szkody na osobie powstałe na terenie Placu Zabaw, w szczególności powstałe w wyniku:
1) korzystania z Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie z Regulaminem;
2) korzystania z Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie instrukcjami i zaleceniami pracowników;
3) niezastosowania się dzieci i/lub opiekunów lub rodzica do zaleceń pracowników;
4) pozostawienia dziecka bez opieki dorosłego opiekuna lub rodzica;
5) niezapoznania dziecka w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń;
6) niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu;
7) korzystania i zabawy na Placu Zabaw RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW;
29. Właściciel Placu Zabaw oraz właściciel i/lub personel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających Regulaminu oraz zaleceń obsługi, jak również za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z Regulaminem używaniem Placu Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za niepowstałe na Placu Zabaw.
30. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu właściciel Placu Zabaw, a także personel nie ponoszą odpowiedzialności.
31. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez okres dwóch tygodni od dnia znalezienia, a po tym terminie właściciel Placu Zabaw będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
32. Plac Zabaw jest otwarty 7 dni w tygodniu.
33. W razie wątpliwości, sprawy niejasne bądź nie rozstrzygnięte w niniejszym Regulaminie należy skonsultować z obsługą bądź właścicielem Placu Zabaw.
34. Na terenie Placu Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku klientów poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo-promocyjnych Placu Zabaw LILILAND

 

Regulamin korzystania z parku linowego

1. Przeznaczenie parku linowego:

a) Poziom pierwszy dla dzieci w wieku od 5 lat, min. 100 cm wzrostu.

b) Poziom drugi dla dzieci w wieku od 7 lat, min. 130 cm wzrostu.

2. Korzystanie z urządzenia jest dozwolone dla klientów wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem oraz jeśli zostali poinformowani o sposobie i możliwościach korzystania z urządzeń przez obsługę urządzenia.

3. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń osób obsługujących urządzenie.

4. Przed wejściem na trasę mini parku linowego należy: opróżnić kieszenie, ściągnąć biżuterię, smycze, torebki, plecaki itp.

5. Na terenie parku zabrania się palenia papierosów, zabawy ogniem.

6. Użytkownik urządzenia zobowiązany jest do założenia obuwia sportowego; niedopuszczalne jest wejście na trasę boso lub w klapkach.

7. Użytkownikowi zabrania się podjęcia samodzielnych prób przygotowania systemu asekuracyjnego. Wyłącznie personel może ubierać system asekuracyjny oraz wpinać na linę stalową, asekuracyjną.

8. Jedna przeszkoda/ platforma przeznaczona jest dla jednej osoby; przed wejściem na przeszkodę/ platformę należy się upewnić, że została opuszczona przez innych użytkowników urządzenia. W razie potrzeby należy odczekać, aż pozostałe osoby opuszczą przeszkodę/ platformę.

9. Dzieci mogą korzystać z urządzenia jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów. Rodzice/ opiekunowie odpowiadają za zachowanie podopiecznych na urządzeniu.

10.Podczas przechodzenia trasy należy zachować spokój. Obowiązuje ZAKAZ SKAKANIA po przeszkodach, ZAKAZ BIEGANIA i HAŁASOWANIA, nie wolno przeszkadzać innym uczestnikom zabawy.

11. Zabrania się wspinania na słupy konstrukcyjne.

12. Zabrania się przechodzenia po przeszkodach z pierwszego poziomu urządzenia na drugi poziom urządzenia. Wejście na drugi poziom odbywa się wyłącznie schodami, z pełnym systemem ochrony osobistej (asekuracyjnej) wpiętym do stalowej liny asekuracyjnej.

13. Zabrania się zrzucania jakichkolwiek elementów/ przedmiotów z urządzenia na ziemię.

14. Z urządzenia mogą korzystać jedynie dzieci – zabrania się pokonywania przeszkód na poziomie pierwszym wraz z rodzicami/ opiekunami. Dozwolone jest towarzyszenie, asekuracja rodziców/ opiekunów wyłącznie z poziomu ziemi.

15. Zabrania się wnoszenia na trasę parku jedzenia, picia oraz telefonów komórkowych.

16. Zabrania się żucia gumy podczas pokonywania przeszkód.

17. Z poziomu drugiego można korzystać jedynie po wpięciu do liny stalowej. Wpięcie odbywa się przed wejściem na ten poziom, na dole. Zabawa na drugim poziomie możliwa jest wyłącznie z pełnym systemem ochrony osobistej, do którego zaliczamy: uprzęże, pętle, karabinek, zabezpieczenie liną stalową – system asekuracyjny oraz kask.

18. Trasę należy pokonać w jednym – wskazanym przez personel kierunku.

19. W sytuacji utraty stabilności lub braku możliwości samodzielnego powrotu na trasę należy niezwłocznie wezwać obsługę mini parku linowego, używając hasła: STOP.

20. Zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu na terenie mini parku linowego.

21. Niedostosowanie się do poleceń instruktora grozi wydaleniem z parku, bez zwrotu poniesionych kosztów biletu.

22. Przeciwwskazania: problemy z sercem, epilepsja, nadciśnienie, choroby układu nerwowego oraz lęk wysokościowy.

23. Uczestnik powinien być świadomy, że podczas zabawy możliwe są stłuczenia oraz otarcia.

24. Nieprzestrzeganie regulaminu i/ lub poleceń personelu parku grozi niebezpieczeństwem wypadku i może prowadzić do poważnych urazów, za które właściciel mini parku nie ponosi odpowiedzialności.

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLIN

Regulamin Parku Trampolin Lililand przy ul. Pomianowska 7 w Brzesku 32-800 (dalej Regulamin) został stworzony dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektu jakim jest Park Trampolin (dalej Trampoliny lub Park).

Priorytetem Parku jest dbałość o mile i bezpiecznie spędzony czas przez naszych Klientów jednakże wskazujemy, iż forma rekreacji jaką jest skakanie na trampolinach może spowodować urazy.

Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych niniejszym Regulaminem jak również do poleceń, porad i nakazów wydawanych przez personel Parku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem zarządzającym Parkiem jest Lililand sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku 32-800, ul. Pomianowska 7, NIP 8691982115 zwany dalej Zarządcą.
 2. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku lub zamierzające przebywać na jego terenie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Parku. Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasady dokonywania zakupu biletów dostępne są przy kasach oraz na stronie internetowej a także załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 4. Podczas pobytu na terenie Parku należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek wydawanych przez pracowników Parku.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych atrakcji i organizacji imprez są objęte dodatkowymi Regulaminami: Regulamin korzystania z trampolin, Regulamin korzystania z trampolin sportowych, Regulamin korzystania z basenu z gąbkami, Opłaty za korzystanie z Parku Trampolin, Regulamin organizacji urodzin,
 6. Na terenie Parku obowiązuje zakaz:
  a)palenia papierosów i papierosów elektronicznych, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych,
  b) wnoszenia lub używania środków odurzających, wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
  c)  wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić korzystanie z Parku,
  d) wprowadzania i przebywania zwierząt,
  e) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów,
  f) wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów
  g) prowadzenia treningów indywidualnych i grupowych przez osoby nie zatrudnione w Parku.
 7. Zarządca dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji obiektu przez klientów, po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Parku, lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Parku.
 8. Zarządca dopuszcza możliwość rezerwacji trampolin sportowych. Informacje o dostępności trampolin sportowych można uzyskać w kasie biletowej.

UŻYTKOWNICY

 1. Trampoliny są obiektem rekreacyjno-sportowym przeznaczonym dla osób w każdym wieku, jednakże samodzielnie z obiektu oraz jego atrakcji mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 13 lat mogą korzystać z obiektu i korzystać z niego wyłącznie po pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna oraz za jego pisemną zgodą udzieloną na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu.
 3. Formularz jest do pobrania w kasie biletowej. Dzieci do 7 roku życia wchodzą na teren Parku z jednym, pełnoletnim rodzicem / opiekunem, który również musi zakupić bilet. Rodzice / opiekunowie dzieci do 7 roku życia, przebywający na strefie trampolin oraz innych atrakcjach Parku zobowiązani są do poruszania się w skarpetkach antypoślizgowych.
 4. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą korzystać z Parku pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna, a pod jego nieobecność wyłącznie za jego pisemną uprzednią zgodą udzieloną na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania w kasie biletowej.
 5. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2-6, Park nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie Parku odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
 6. Rodzice i/lub opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.
 7. Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Parku przez zorganizowane grupy. Wówczas jeden dorosły opiekun może przebywać na terenie Parku z grupą osób niepełnoletnich, których liczba nie przekracza 12 osób.
 8. Opiekun grupy, o którym mowa powyżej, przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Parku obowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy grupy zorganizowanej dostępny w siedzibie Parku.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 8 - kiedy odpowiedzialność ciąży na rodzicu lub opiekunie oraz ust. 10 - gdy odpowiedzialność ponosi opiekun grupy, każdy Użytkownik korzysta z atrakcji Parku i pomieszczeń obiektu wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych, kondycji a w szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń.
 10. Kobiety w ciąży i osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie spowodować zagrożenie ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z atrakcji Parku. W pozostałych przypadkach winny korzystać z Parku stosowanie do ich aktualnego stanu zdrowia, ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem-specjalistą. Za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu Trampoliny nie ponoszą odpowiedzialności.
 11. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww. okoliczność pracownikowi Parku.
 12. Użytkownik jest świadomy, iż akceptacja niniejszego Regulaminu zwalnia w całości Park od:
  a) odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe wskutek korzystania z Parku.
  b) odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie w przedmiotach stanowiących własność Użytkownika lub znajdujących się w jego posiadaniu, wniesionych i pozostawionych na terenie Parku.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI

 1. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku przygotowują się w szatni, gdzie pozostawiają swoje ubrania, buty i inne przyniesione przedmioty.
 3. Zaleca się korzystanie z atrakcji Parku w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych lub luźno połączonych elementów mogących stwarzać Użytkownikowi problemy lub zagrażać bezpieczeństwu jego lub innych Użytkowników podczas korzystania z atrakcji Parku.
 4. Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje, a także inne przedmioty nie stanowiące wyposażenia Trampolin.
 5. Zabrania się korzystania z atrakcji z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób.
 6. Zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.
 7. Z atrakcji Parku można korzystać wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych.
 8. Przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Parku należy wykonać rozgrzewkę wszystkich stawów i mięśni całego ciała, zgodnie z zaleceniami pracowników.
 9. Na terenie Parku zabrania się:
  a) wskakiwania na trampolinę zajętą przez innego Użytkownika,
  b) biegania po trampolinach,
  c) lądowania na matach oddzielających trampoliny,
  d) siedzenia na matach asekuracyjnych (podesty są wyznaczonymi miejscami do odpoczynku po skoku),
  e) skakania po matach asekuracyjnych (zezwala się jednak na przechodzenie po matach asekuracyjnych z zachowaniem ostrożności, w celu dotarcia do wybranej trampoliny),
  f) wskakiwania i wspinania się na siatkę zabezpieczającą,
  g) wskakiwania, wspinania się i wchodzenia na elementy konstrukcyjne trampolin,
  h) przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne oraz zabezpieczające obiekt.

10. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika jest sygnałem do natychmiastowego  zaprzestania  kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Osoby przebywające na terenie Parku, które naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzają zagrożenie dla innych klientów, nie stosujące się do przepisów Regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników, instruktorów, obsługi Parku, a także osób przez kierownictwo Parku upoważnionych, służb porządkowych, będą usunięte z terenu Parku, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przebywania na terenie Parku, każdy klient może zwrócić się do obsługi Parku, celem wyjaśnienia wątpliwości.
 3. Użytkownicy Parku wyrażają zgodę na:
  a) monitorowanie ich pobytu za pomocą kamer przemysłowych (jeżeli na obiekcie w danym momencie są włączone) celem zapewnienia bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Parkiem a Użytkownikiem, jak również na żądanie stosownych upoważnionych do tego władz,
  b) wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez personel i pracowników Parku wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
 4. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Parku. Trampoliny nie wyrażają zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć.
 5. Trampoliny nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku Użytkowników przez osoby trzecie.
 6. Użytkownik rezerwuje i kupuje wstęp do Parku na określony okres ( 1 godzinę bilet jednorazowy) i jest zobowiązany do przestrzegania tego terminu. Zaleca się przybycie do Parku 20min. przed zarezerwowanym terminem. Park nie jest zobowiązany do rekompensaty czasu Użytkownikowi w przypadku spóźnienia na zarezerwowany termin.
 7. Celem zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Parku, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie pracownikom wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na terenie Parku.
 8. Za wstęp wykupiony, a nie wykorzystany, jak również za czas niewykorzystany przez Użytkownika Park nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.
 9. Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. wskutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.
 10. Trampoliny zastrzegają sobie prawo do odmowy określonej osobie lub grupie osób wstępu na teren Parku wg własnego uznania z wyłączeniem prawa tychże osób do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Parku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania atrakcji znajdujących się na terenie Parku, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane przez pracowników w trakcie pobytu Użytkownika na terenie Parku.
 2. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów - przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Załączniki nr 1-6 stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Lililand sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku 32-800, ul. Pomianowska 7, NIP 8691982115 zwany dalej Zarządcą.
 5. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania własnych usług Parku.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Parku jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo wglądu w ich treść oraz ich poprawienia.

Załącznik nr 1

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów.
 2. Rozpoczęcie korzystania z trampolin jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z trampolin znajdujących się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających - zgodnie ze wskazówkami pracowników.
 4. Podczas korzystania z trampolin znajdujących się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Podczas podskoków na jednym polu trampolinowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
 2. Należy wybijać się na środku pola trampoliny, zawsze z obu nóg i lądować zawsze na obie stopy. Nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku a ręce wyciągnięte przed siebie dla odpowiedniego balansu ciała.
 3. Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem może być niekontrolowane lądowanie na pole trampolinowe, Użytkownik powinien starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało "w kłębek" chroniąc jednocześnie głowę rękami, co pozwoli zminimalizować ryzyko urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk.
 4. Zabrania się wskakiwania na pole trampolinowe zajęte przez innego Użytkownika.
 5. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin.
 6. Zabrania się skakania po matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny. Przechodzenie z zachowaniem należytej ostrożności po matach zabezpieczających do wybranej trampoliny pozostaje dozwolone.
 7. Zabrania się siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.
 8. Zabrania się wskakiwania w siatki zabezpieczające trampoliny oraz wspinania się na nie.
 9. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek ewolucji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję trampoliny.
 10. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom Parku.
 11. Zabrania się korzystania z trampolin Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.
 12. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności Użytkownikom zamierzającym wykonywać bardziej złożone ewolucje celem zminimalizowania ryzyka wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy sobie lub innym Użytkownikom Parku.
 13. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.
 14. Zabrania się bezwzględnie biegania po terenie obiektu.
 15. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

Załącznik nr 2

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN SPORTOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin Lililand w Brzesku, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Trampoliny sportowe są integralną częścią Parku. Korzystając z nich należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.
 2. Rozpoczęcie korzystania z trampolin sportowych jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z trampolin sportowych znajdujących się w Parku, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających rozciągających - zgodnie ze wskazówkami pracowników.
 4. Podczas korzystania z trampolin znajdujących się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Użytkowanie trampolin sportowych odbywa się wyłącznie pod nadzorem instruktora i za jego zgodą, po zgłoszeniu tego obsłudze Parku.
 2. Użytkownik ma obowiązek poinformowania instruktora o przebytych kontuzjach, które mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z trampolin sportowych. Wszelkie wady postawy oraz choroby kręgosłupa mogą być uznane za przeciwwskazanie do użytkowania trampolin sportowych.
 3. Instruktor oraz obsługa Parku ma prawo odmówić wstępu na trampolinę sportową, jeśli zauważą przeciwwskazania do ćwiczeń na tym urządzeniu.
 4. Poprawna technika korzystania z trampoliny sportowej polega na wybiciu się ze środka pola trampoliny z obu nóg i wylądowaniu na obu stopach. Kolana powinny pozostać ugięte i w lekkim rozkroku, ręce wyciągnięte przed siebie dla zachowania odpowiedniego balansu ciała.
 5. Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem może być niekontrolowane lądowanie na pole trampolinowe, Użytkownik powinien starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało "w kłębek" chroniąc jednocześnie głowę rękami, co pozwoli zminimalizować ryzyko urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk.
 6. Zabrania się wskakiwania na pole trampolinowe zajęte przez innego Użytkownika.
 7. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin.
 8. Zabrania się skakania po matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny. Przechodzenie z zachowaniem należytej ostrożności po matach zabezpieczających do wybranej trampoliny pozostaje dozwolone.
 9. Zabrania się siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.
 10. Zabrania się wskakiwania w siatki zabezpieczające trampoliny oraz wspinania się na nie.
 11. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek ewolucji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję trampoliny.
 12. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom Parku.
 13. Zabrania się korzystania z trampolin Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.
 14. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności Użytkownikom zamierzającym wykonywać bardziej złożone ewolucje celem zminimalizowania ryzyka wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy sobie lub innym Użytkownikom Parku.
 15. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.
 16. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

Załącznik nr 3

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU Z GĄBKAMI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Korzystania z Parku Trampolin Liliand w Brzesku, a każdego Użytkownika obowiązują reguły określone w każdym z Regulaminów. Basen z gąbkami (zwany dalej „basenem”) jest integralną częścią Parku. Korzystając   z   niego należy przestrzegać  niniejszego  Regulaminu oraz szczegółowych zasad umieszczonych poniżej.Rozpoczęcie  korzystania  z  trampolin  jest  jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Przed  przystąpieniem  do  korzystania  z  trampolin  znajdujących  się  w  Parku,Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających - zgodnie ze wskazówkami pracowników.
 2. Podczas korzystania z trampolin znajdujących się na terenie Parku, Użytkownik jest obowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez pracowników.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Jednocześnie na poduchę/do basenu może skakać jedna osoba z jednej trampoliny
 2. z jednej atrakcji stacjonarnej.
 3. Po wylądowaniu w basenie/na poduszce należy go/ją niezwłocznie opuścić.
 4. Zabrania się:

a) wyrzucania gąbek z basenu i rzucania gąbkami,

b) dokopywania się do dna basenu (w sytuacji jeśli Użytkownik zgubił jakiś przedmiot podczas przebywania w basenie winien to zgłosić obsłudze Parku.

c) wskakiwania do basenu z gąbkami i na poduchę w pozycji "głową do dołu", gdyż mogą one spowodować poważne urazy i uszkodzenia ciała a nawet trwałe kalectwo,

d) korzystania z basenu z gąbkami Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.

 1. Przy lądowaniu na nogach należy ugiąć nogi w kolanach, a przy lądowaniu na plecach należy przyciągnąć podbródek do klatki piersiowej i lekko zacisnąć szczękę.
 2. Przy lądowaniu w basenie/poduszce należy bezwzględnie schować język za zębami.
 3. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności Użytkownikom zamierzającym wykonywać bardziej złożone ewolucje celem zminimalizowania ryzyka wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy sobie lub innym Użytkownikom Parku.
 4. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy basenu gąbek i poduchy, aby nie doszło do kolizji z innymi Użytkownikami obiektu.
 5. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

Załącznik nr 4

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PARKU

 1. Podstawą  rozliczenia  jest  cennik.  Cennik  dostępny  jest  na  stronie  internetowej Parku oraz w recepcji Parku.
 2. Opłatę za bilet pobiera się z góry, według aktualnie obowiązującego cennika i nie podlega ona zwrotowi ani w całości ani w części, chyba że niewykonanie usługi nastąpiło z wyłącznej umyślnej winy Parku.
 3. Użytkownik kupuje bilet wstępu na określony termin i czas. Po upływie czasu na jaki zakupiony został wstęp Użytkownik jest zobowiązany opuścić strefę atrakcji Trampoli i udać się do szafki/wyjścia.
 4. W przypadku awarii, konserwacji bądź konieczności naprawy urządzeń, zakomunikowanie tego klientom za pośrednictwem strony internetowej Parku, fanpage’a na facebooku, ogłoszenie przy recepcji Parku lub przy danym urządzeniu nie stanowi przesłanki do zwrotu lub zmniejszenia opłaty za bilet wstępu.
 5. Park zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 6. Składając zamówienie i uiszczając stosowną opłatę Użytkownik nabywa prawo do skorzystania z usług Parku w określonym w treści biletu terminie.
 7.  Jedna osoba może jednorazowo dokonać zakupu dowolnej ilości biletów.
 8. Płatności można dokonać elektronicznie.
 9. W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje Park w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie.
 10. W celu skorzystania z Rabatu (- 10% na indywidualny pobyt w Bawialni i Parku Trampolin), posiadacz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (rodzic/opiekun dziecka) powinien przed dokonaniem płatności poinformować kasjera, że posiada Kartę Dużej Rodziny i chciałby na jej podstawie skorzystać z rabatu oraz okazać Kartę wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość dziecka (dowód osobisty, paszport, czy legitymację dziecka). Rabat nie obowiązuje w przypadku KARNETÓW, URODZIN oraz WEJŚĆ GRUPOWYCH!

Załącznik 5

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY TRAPOLIN i UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnictwo  w  zajęciach  sportowych  jest  równoznaczne  z  akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Wstęp na strefę dozwolony jest po wykupieniu biletu wstępu do Parku Trampolin karnetu na zajęcia.
 3. Wstęp na strefę jest możliwy nie wcześniej niż z chwilą rozpoczęcia godziny, na którą wykupione zostało wejście na Park Trampolin lub rozpoczęcia godziny zajęć zorganizowanych.
 4. Zabrania się korzystania ze strefy podczas odbywających się zajęć zorganizowanych.
 5. Na strefie obowiązuje strój sportowy.
 6. Na strefie można ćwiczyć  w skarpetkach.
 7. Każdy sprzęt znajdujący się na strefie powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Po zakończeniu ćwiczeń należy sprzęt odłożyć na miejsce.
 8. Na strefie należy zachować czystość i porządek.
 9. Na strefie  zakazuje się spożywania napojów i jedzenia.
 10. W momencie zauważenia uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu znajdującego się na strefie należy niezwłocznie zgłosić to trenerowi.
 11. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica lub opiekuna prawnego.
 12. Uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie wybranego sportu.
 13. Na zajęcia są wpuszczani wyłącznie uczestnicy z opłaconym karnetem lub jednorazowym wejściem. Uczestnicy otrzymują każdorazowo opaskę na rękę, która upoważnia do wejścia na zajęcia.
 14. Minimalna liczba osób zapisanych na zajęcia do danej grupy to 10 osób.W przypadku braku minimalnej liczby uczestników, grupa może zostać rozwiązana.
 15. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie biletu wstępu na zajęcia lub karnetu uprawniającego do wielokrotnego udziału w zajęciach. Ceny i szczegółowe informacje dot. terminów, recepcji Parku.
 16. Rodzic/opiekun powinien przyprowadzić dziecko 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. Rodzice/opiekunowie nie mogą przybywać w strefie podczas zajęć.
 17. Przed wykupieniem biletu wstępu/karnetu za zajęcia Uczestnik jest zobowiązany do sprawdzenia dostępności miejsc na wybrane zajęcia w recepcji. Trampoliny zastrzegają sobie możliwość odmowy uczestnictwa w zajęciach w przypadku zbyt dużej ilości uczestników zajęć.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ SPORTOWYCH

 1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania stroju sportowego oraz nakrycia stóp (skarpetki antypoślizgowe). Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione. Długie włosy muszą być spięte blisko głowy
 2. W czasie zajęć Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
 4. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 6. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu, aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usuniecie uczestnika z zajęć nastąpiło z jego winy.
 7.  Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
 9. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie Regulaminu przez przesłanie maila lub przekazaniu Regulaminu na zajęciach.

Załącznik 6

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN W BAWIALNI I PARKU TRAMPOLIN

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas przyjęcia urodzinowego ponoszą rodzice/opiekunowie.

2. Każdy uczestnik na początku urodzin dostaje "zegarek", który będzie odliczał czas pobytu na urodzinach.

3. Czas wynajmu pokoju urodzinowego oraz pobytu w Bawialni Lililand wynosi 3h, w przypadku Parku Trampolin 2h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości). Po upływnie czasu (3h/2h - nastąpi naliczanie minutowe w Bawialni Lililand 1 minuta - 50 gr).

4. Zamawiający urodziny ma obowiązek zapoznać uczestników urodzin z Regulaminem Lililandu i Parku Trampolin (dostępny na stronie www.lililand.pl).

5. Poczęstunek przygotowany dla dzieci, ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.

6. Wszyscy przebywający na Sali Zabaw/Parku Trampolin zobowiązani są do pozostawienia obuwia w szatni. Na salę zabaw/Parku trampolin można wchodzić tylko w skarpetkach (jest możliwość przyniesienia własnych lub kupna przy kasie 1 para - 7 zł) lub obuwiu ochronnym, dostępnym w recepcji 1 para - 1 zł.

7. Za szkody na osobach lub mieniu (w tym dekoracje urodzinowe) spowodowane przez uczestników imprezy odpowiada Zamawiający urodziny.

8. Zamawiający zobowiązany jest do podania ostatecznej liczby gości (dzieci i dorośli) do 24h przed wyznaczoną datą urodzin, w przeciwnym wypadku będą naliczane dodatkowe opłaty według cennika.

9. Bawialnia Lililand nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Bawialni/Parku Trampolin, w tym również w pokojach urodzinowych, szatni oraz poza szatnią, w sytuacjach gdy ich utracie lub zniszczeniu nie można było zapobiec, mimo zachowania przez Bawialnię Lililand należytej staranności.

 

 

 

 

 

 

 Projekt i wykonanie strony www: DUONET