Regulamin

 REGULAMIN PLACU ZABAW LILILAND sp.zo.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem Placu Zabaw LILILAND jest spółka pod firmą LILILAND Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.Pomianowskiej w Brzesku NIP: 869 198 21 15 , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000477712. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Placu Zabaw LILILAND.
3. Przed wejściem na teren Placu Zabaw należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Wejście na teren Placu Zabaw oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych atrakcji znajdujących się na terenie obiektu.
 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
5. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia.
6. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Placu Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
7. Rodzic/opiekun może bawić się z dzieckiem na Placu Zabaw.
8. Dzieci oraz rodzice lub/i opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia obuwia przed wejściem na Plac Zabaw. Wejście możliwe jest tylko w skarpetkach, również latem. Podyktowane jest to zachowaniem czystości. Osoby korzystające z Placu Zabaw w obuwiu mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.
9. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Placem Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w LILILANDZIE.
10. Na terenie Placu Zabaw należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.
11. Przed przystąpieniem do korzystania z obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie Placu Zabaw, opiekun lub rodzic dziecka jest zobowiązany zapoznać oraz poinstruować dziecko w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze znajdujących się na terenie Placu Zabaw urządzeń i przyrządów, zgodnie z regulaminem poszczególnych atrakcji oraz o niedozwolonych zachowaniach określonych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu.
12. Zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w tym:
• popychania innych dzieci,
• wyrzucania piłeczek z basenu,
• wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw,
• jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy (grozi to zadławieniem),
• wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje/ogrodzenie placu zabaw,
• korzystania z urządzeń i wyposażenia placu zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,
• wnoszenia na teren Placu Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,
• wynoszenia zabawek z Placu Zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek na teren obiektu.
13. Obsługa zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnej osoby na Plac Zabaw w sytuacji, w której większa niż aktualna liczba klientów zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.
14. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
15. W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników prosimy, aby nie przyprowadzać na Plac Zabaw dzieci chorych, przeziębionych oraz z opatrunkiem gipsowym.
16. Właściciel LILILANDU oraz pracownicy Placu Zabaw nie zapewniają opieki, ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Placu Zabaw. Pozostawienie dziecka na terenie obiektu bez opieki odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność opiekuna i/lub rodzica. W przypadku pozostawienia dziecka na Placu Zabaw i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu, pracownik Placu Zabaw poinformuje właściwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.
17. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci i użytkowników Placu Zabaw, zważywszy na właściwości, przeznaczenie obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie Placu Zabaw, związane z ich użytkowaniem wymogi bezpieczeństwa oraz brak personelu przeszkolonego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, surowo zabronione jest pozostawienie na terenie Placu Zabaw bez opieki oraz nadzoru: – dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia.
18. Opiekunowie lub rodzic, pozostawiający dziecko na Placu Zabaw bez opieki, zobowiązani są uzupełnić stosowne oświadczenie, zapisując na nim swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu. W przypadku odmowy uzupełnienia oświadczenia opiekun lub rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka.

20. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów atrakcji oraz zachowujące się niekulturalnie lub agresywnie, mogą zostać poproszone o opuszczenie Placu Zabaw. W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.
 

OPŁATY
21. Korzystanie z Placu Zabaw oraz znajdujących się na jego terenie urządzeń oraz przyrządów jest płatne.
22. Opłata za korzystanie z Placu Zabaw pobierana jest za pierwszą godzinę z góry.
23. Uiszczenie przez opiekuna lub rodzica opłaty za korzystanie z Placu Zabaw w żadnym wypadku nie stanowi powierzenia pracownikom Placu Zabaw opieki oraz nadzoru nad pozostawionym samodzielnie dzieckiem.
24. Ceny naliczane są według zasady: opłata za pierwszą godzinę plus ewentualna dopłata za każdą kolejną minutę. Szczegółowy koszt zabawy określony jest w cenniku znajdującym się na Placu Zabaw.
25. Razem z biletem rodzice/opiekunowie otrzymują bransoletkę magnetyczną (naliczającą czas pobytu), należy ją zwrócić przy wyjściu.
26. W przypadku zgubienia karty rodzic/opiekun zobowiązany będzie zapłacić kwotę umowną w wysokości 20 zł.
27. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas, nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.
 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
29. Właściciel ani pracownicy Placu Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej, pracownicy stanowią jedynie personel techniczny, służą pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z obiektu.
30. Właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, krzywdy oraz szkody na osobie powstałe na terenie Placu Zabaw, w szczególności powstałe w wyniku:
1) korzystania z Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie z Regulaminem;
2) korzystania z Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie instrukcjami i zaleceniami pracowników;
3) niezastosowania się dzieci i/lub opiekunów lub rodzica do zaleceń pracowników;
4) pozostawienia dziecka bez opieki dorosłego opiekuna lub rodzica;
5) niezapoznania dziecka w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń;
6) niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu;
31. Właściciel Placu Zabaw oraz właściciel i/lub personel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających Regulaminu oraz zaleceń obsługi, jak również za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z Regulaminem używaniem Placu Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za niepowstałe na Placu Zabaw.
32. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu właściciel Placu Zabaw, a także personel nie ponoszą odpowiedzialności.
33. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez okres dwóch tygodni od dnia znalezienia, a po tym terminie właściciel Placu Zabaw będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
34. Plac Zabaw jest otwarty 7 dni w tygodniu.
35. W razie wątpliwości, sprawy niejasne bądź nie rozstrzygnięte w niniejszym Regulaminie należy skonsultować z obsługą bądź właścicielem Placu Zabaw.
36. Na terenie Placu Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku klientów poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo-promocyjnych Placu Zabaw LILILANDProjekt i wykonanie strony www: DUONET